Naše služby

Naše služby

 

Ekonomická správa bytových domov

Prehľadne a zrozumiteľne povedieme kompletnú ekonomickú agendu domu. Z čoho sa skladá?

 • Spracujeme a vytvoríme mesačné zálohové predpisy pre každého vlastníka jednotlivo.
 • Pre každý dom samostatne vytvoríme bankový účet na ktorý povedieme Vaše finančné prostriedky. Tieto účty a pohyby na nich si môžete skontrolovať osobne, alebo kedykoľvek prostredníctvom našej  služby priamo na webstránke. Evidencia výpisov je, samozrejme, súčasťou vedenia každého účtu.
 • Zrozumiteľné ročné vyúčtovanie k daným účtom predkladáme k 31.5. nasledujúceho roka.
 • Vedieme evidenciu všetkých úhrad a nedoplatkov, s právnym oddelením spolupracujeme na ich efektívnom vymáhaní.
 • Poskytneme Vám poradenstvo v ekonomickej oblasti správy bytových domov.
 

Právna oblasť

V právnej oblasti ponúkame:

 • Zabezpečíme Vám razantné vymáhanie nedoplatkov štandardným a zákonným spôsobom v spolupráci s právnym referátom, právnikom a exekútorom spoločnosti. Vymáhanie realizujeme súdnou cestou, prípadne v spolupráci s exekútorskými úradmi alebo dražobnou spoločnosťou.
 • Pripravíme podklady pre podanie návrhov na súdne konanie pri vymáhaní Vašich pohľadávok.
 • V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa správy nehnuteľnosti.
 • Uzatvárame zmluvy s jednotlivými dodávateľmi a kontrolujeme ich dodržiavanie, čím chránime vlastníkov pred neplnením služieb a neodôvodnenému obohacovaniu sa zo strany dodávateľov.
 • Poskytneme Vám právne poradenstvo v oblasti správy domu.
 

Energetika

Aké činnosti vykonávame v rámci energetickej starostlivosti?

 • Mesačné vykonávanie kontroly správnosti fakturovaného množstva tepla za každý bytový dom od dodávateľov tepla.
 • Ročná bilancia spotreby tepla na ÚK a TÚV podľa meračov tepla.
 • Kontrola dodržiavania fakturácie objednaného množstva tepla na TÚV a ÚK.
 • Spracovanie a zaslanie nákladov tepla na vykurovanie, rozdelené na fixnú a variabilnú zložku nákladov pre rozúčtovanie tepla podľa pomerových rozdeľovačov nákladov.
 • Odsúhlasenie nových kúpnych zmlúv na odber tepla pre domy, ktoré prišli do našej správy.
 • Návrhy na zníženie spotreby energií v rámci domu.
 

Technická správa bytových domov

Zabezpečíme pre Vás spoľahlivo a transparentne všetky služby a plnenia súvisiace s užívaním a prevádzkou, údržbou a opravami bytového domu. Čo medzi ne patrí?

 • Naši odborní technici pravidelne obhliadnu Váš bytový dom. Skontrolujú jeho celkový stav technickým auditom, predpísanými kontrolami a revíziami. Na základe takéhoto auditu následne vypracujeme investičný plán na opravy a údržbu Vášho domu.
 • Cenovo, vecne a technicky skontrolujeme práce na objekte a ich fakturáciu.
 • Rýchla a nepretržitá havarijná služba zasiahne už do 1 hodiny od nahlásenia mimoriadnej udalosti a následne aj odstráni príčiny havárie.
 • Zabezpečíme spoľahlivú dodávku plnení (tepla, studenej vody, teplej úžitkovej vody, plynu, elektrickej energie do spoločných priestorov).
 • Samozrejmosťou je bežná údržba a opravy menšieho rozsahu, v prípade väčších opráv Vám automaticky poskytneme poradenstvo a technickú garanciu.
 • Upratovanie spoločných priestorov domu a zimnú údržbu chodníkov príslušných k objektu zariadime podľa toho, ako Vám to bude najviac vyhovovať.
 • Okrem toho zabezpečíme aj mnohé ďalšie technické služby, ako napr. príprava a individuálna evidencia zmlúv a dokumentácie, ich kontrolu zástupcom vlastníkov; obhliadku objektu v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti za účelom určenia rozsahu opráv; vykonávanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie a pod.