Povinnosti správcu bytového domu pri požiarnej ochrane