Archiv pre 2012

Káblová televízia – oznámenie

SBD HÁJIK, družstvo oznamuje užívateľom káblovej televízie, že od 1.12.2012 je prevádzkovateľom TKR (televízneho káblového rozvodu) na sídlisku Hájik spoločnosť TESATEL, s.r.o.

SBD HÁJIK, družstvo žiada užívateľov, aby aj naďalej uhrádzali mesačné poplatky za užívanie TKR v zmysle mesačných zálohových predpisov až do doby, kedy budú mať užívatelia TKR uzatvorené nové zmluvy priamo so spoločnosťou TESATEL, s.r.o.

Zároveň oznamujeme, že spoločnosť TESATEL, s.r.o v roku 2013 rozšíri doterajšie služby TKR o nové analógové programové balíky, digitálnu televíziu s veľkým počtom HD programov a vysokorýchlostný internet na najvyššej technologickej úrovni.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne v dostatočnom predstihu Váš nový prevádzkovateľ káblovej televízie na sídlisku Hájik, spoločnosť TESATEL, s.r.o.

pokračovať na www.tesatel.sk

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →

Stretnutie zástupcov vlastníkov bytov a NP na SBD HÁJIK, družstvo

Za účelom zlepšenia komunikácie a lepšej informovanosti zástupcov vlastníkov SBD HÁJIK,družstvo zorganizovalo dňa 18.09.2012 v priestoroch SBD HÁJIK informačno-pracovné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov a NP.

Stretnutia sa zúčastnilo 28 z 39 pozvaných zástupcov.Za SBD HÁJIK p.Rogozinská,p.Ondrejíková,Ing.Hrdina a Ing.Sako.

Program stretnutia:

 • Informácia o webovej aplikácii – www. poschodoch.sk  a o webovej stránke správcu
 • Informácia o priemernej spotrebe tepla v bytovom dome
 • Informácia o Zákone č.476/2008 o energetickej efektívnosti
 • Informácie o možnostiach zníženia energetickej náročnosti budov
 • Informácia o poistení domov
 • Informácia o možnosti odkúpenia mestských pozemkov pod bytovými domami
 • Informácia o stave výťahov v bytových domoch
 • Informácie o výsledkoch požiarno-bezpečnostnej kontroly v bytových domoch
 • Informácia o umiestnení uzáverov SV, TÚV a ÚK v byt domoch
 • Informácia o rozsahu havarijnej služby
 • Informácia o organizovaní schôdzí  bytových domov
 • Informácia o spôsobe hlasovania na schôdzach v zmysle Zákona 182/1993 v pl.znení, náležitosti písomného hlasovania, náležitosti zápisnice zo schôdze
 • Informácia o organizovaní schôdzí vlastníkov bytov a NP
 • Ostatné

Zástupcovia vlastníkov boli oboznámení aj so stavom vymáhania nedoplatkov, s prebiehajúcimi dražbami, ako aj plánovanými zmenami v káblovej televízii za účelom skvalitnenia a rozšírenia analógovej televízie a zavedenia digitálnej televízie a internetu, resp. ďaľšími informáciami.

SBD HÁJIK,družstvo chce pravidelne organizovať takéto stretnutia v záujme lepšej spolupráce a komunikácie zo zástupcami vlastníkov,zastupujúcimi vlastníkov bytov a NP.

Bližšie informácie o priebehu a záveroch stretnutia Vám poskytnú Vaši zástupcovia vlastníkov.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →