Archiv pre september, 2012

Stretnutie zástupcov vlastníkov bytov a NP na SBD HÁJIK, družstvo

Za účelom zlepšenia komunikácie a lepšej informovanosti zástupcov vlastníkov SBD HÁJIK,družstvo zorganizovalo dňa 18.09.2012 v priestoroch SBD HÁJIK informačno-pracovné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov a NP.

Stretnutia sa zúčastnilo 28 z 39 pozvaných zástupcov.Za SBD HÁJIK p.Rogozinská,p.Ondrejíková,Ing.Hrdina a Ing.Sako.

Program stretnutia:

 • Informácia o webovej aplikácii – www. poschodoch.sk  a o webovej stránke správcu
 • Informácia o priemernej spotrebe tepla v bytovom dome
 • Informácia o Zákone č.476/2008 o energetickej efektívnosti
 • Informácie o možnostiach zníženia energetickej náročnosti budov
 • Informácia o poistení domov
 • Informácia o možnosti odkúpenia mestských pozemkov pod bytovými domami
 • Informácia o stave výťahov v bytových domoch
 • Informácie o výsledkoch požiarno-bezpečnostnej kontroly v bytových domoch
 • Informácia o umiestnení uzáverov SV, TÚV a ÚK v byt domoch
 • Informácia o rozsahu havarijnej služby
 • Informácia o organizovaní schôdzí  bytových domov
 • Informácia o spôsobe hlasovania na schôdzach v zmysle Zákona 182/1993 v pl.znení, náležitosti písomného hlasovania, náležitosti zápisnice zo schôdze
 • Informácia o organizovaní schôdzí vlastníkov bytov a NP
 • Ostatné

Zástupcovia vlastníkov boli oboznámení aj so stavom vymáhania nedoplatkov, s prebiehajúcimi dražbami, ako aj plánovanými zmenami v káblovej televízii za účelom skvalitnenia a rozšírenia analógovej televízie a zavedenia digitálnej televízie a internetu, resp. ďaľšími informáciami.

SBD HÁJIK,družstvo chce pravidelne organizovať takéto stretnutia v záujme lepšej spolupráce a komunikácie zo zástupcami vlastníkov,zastupujúcimi vlastníkov bytov a NP.

Bližšie informácie o priebehu a záveroch stretnutia Vám poskytnú Vaši zástupcovia vlastníkov.

Publikované v kategórii: články

Leave a Comment (0) →